Pies/suka może być zgłaszony na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:

UWAGA !   Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

Klasa młodszych szczeniąt - dla psów/suk w wieku od 4 do 6 miesięcy,

Klasa szczeniąt - dla psów/suk w wieku od 6 do 9 miesięcy,

Klasa młodzieży -  dla psów/suk w wieku od 9 do 18 miesięcy,

Klasa pośrednia - dla psów/suk w wieku od 15 do 24 miesięcy,

Klasa otwarta - dla psów/suk w wieku powyżej 15 miesięcy,

Klasa użytkowa - dla psów/suk w wieku powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości.
Klasa użytkowa organizowana jest wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI wymienione są jako rasy pracujące.
Na wystawy krajowe i klubowe, organizowane przez ZKwP, do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające zatwierdzony tytuł i dyplom Krajowego Championa Wyścigów Chartów, Terenowych Wyścigów Chartów (coursing) lub certyfikat użytkowości.
Na wystawy międzynarodowe do klasy użytkowej mogą być zgłaszane charty posiadające wyłącznie certyfikat użytkowości.

Kserokopię certyfikatu użytkowości należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.

Certyfikat użytkowości (wg wzoru FCI) wydaje się:
- dla psów ras obronnych - posiadających co najmniej dyplom IPO-V
- dla psów ras myśliwskich - posiadających dyplom co najmniej III° z konkursów
- dla chartów - zgodnie z odrębną uchwałą Zgromadzenia Generalnego FCI.

Klasa championów - dla psów/suk posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI - nie dotyczy championatów młodzieżowych.
Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.

Klasa weteranów – dla psów/suk, które ukończyły 8 lat.


Dla klasy otwartej, użytkowej i championów nie określa się górnej granicy wieku.
Na wystawach klubowych, na wniosek Klubu zatwierdzony przez Zarząd Główny, można tworzyć inne dodatkowe klasy (np. juniorów, honorowa, itp.).